מכרזים

החלטה (ועדת שלושה) על התקשרות לצורכי ניהול ופיקוח מס' מכרז הס/17/2017 

החלטה (ועדת שלושה) על התקשרות לצורכי ניהול ופיקוח מס' מכרז לת/21/2017

תקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה) התשע"ח 2018 

א. מכרזי המועצה

מכרז לשיפוץ מגרשי ספורט בבית זרע  

נוסח פרסום

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

כתב כמויות

 

 

מכרז לשיפוץ מועדון בדגניה ב'  חדש

נוסח מכרז 

הזמנה להציע הצעות

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

מועדון הסילו כתב כמויות – טופס 1

מועדון הסילו לבדיקה 1 – טופס 2

מועדון הסילו לבדיקה 1 טופס 3

מועדון סילו חשמל קומה 1 – טופס 4

מועדון סילו חשמל קומת כניסה טופס 5

מועדון סילו חתך א-א – טופס 6

מועדון סילו חתך ב-ב – טופס 7

מועדון סילו מטבח טופס 8

מועדון סילו קומה -1 טופס 9

מועדון סילו קומת כניסה טופס 10

תוכנית סופית חיזוק מועדון הסילו דגניה טופס 10

מכרז להקמת מגרש קט-רגל באלמגור 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

כתב כמויות

 

מכרז לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה 

נוסח המכרז

טופסי המכרז

מפרט הסעות

 

מכרז להתקנת תאורת ביטחון בבית זרע 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה התקשרות

מפרט טכני

 

 

 

 

ב. מכרזי כח אדם

 

 

ג. מכרזי המועצה הדתית כנרות

מכרז פומבי לפיתוח בית עלמין בעמק הירדן

נוסח המכרז

מכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח בית עלמין בקיבוצי עמק הירדן

נוסח המכרז 

מכרז פומבי 1/2017 שיפוץ בתי עלמין שער הגולן, מסדה, בית זרע, אלמגור

נוסח המכרז

 

ד. דרושים

לפרוייקט לאומי בכנרת דרושים מוקדנים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה. ארכיון מכרזים – מכרזים שאינם פעילים

 

מכרז פומבי לגיוס פסיכולוג חינוכי (50%) 

נוסח המכרז

שאלון פרטים

 

מכרז פומבי לגיוס פסיכולוג חינוכי (25%) 

נוסח המכרז

שאלון פרטים

מכרז פומבי לגיוס מזכיר בבית הספר בחוקוק 

נוסח המכרז

שאלון פרטים

 

מכרז פומבי לגיוס אב בית בבית הספר בחוקוק 

נוסח המכרז

שאלון פרטים

 

מכרז לגיוס סייעת כיתתית בבית הספר 'שחף' 

נוסח המכרז

שאלון פרטים

 

 

 

  

 

 

שיפוץ חדרי שירותים בביה"ס בית החינוך בקיבוץ דגניה א' 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

כתב כמויות

תוכנית ספריה

שירותים -1

שירותים – 2

שירותי חדר אומנות

 

מכרז להקמת מסלול ריצה בבית החינוך בקיבוץ דגניה א' 

נוסח המכרז

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

כתב כמויות

 

מכרז לחידוש כבישים בפוריה עילית, כפר עבודה ונווה עובד 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

כתב כמויות נוה עובד

כתב כמויות פוריה עילית

כתב כמויות כפר עבודה

 

 

מכרז לעבודות סימון ותמרור כבישים 

הודעה על הארכה

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים 

מסמך הצעת המשתתף במכרז

חומרי סימון מאושרים

הסכם

כתב כמויות

 

מכרז למתן שירותי סדרנות לאירועי ספורט 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות

הצעת המציע והצהרתו

חוזה קבלני

 

מכרז לשיפוץ המועדון במסדה 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצעת והצהרת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

כתב כמויות להצעת מחיר

 

 

מכרז לסלילת שביל אופניים צמח דגניה 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצעת והצהרת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

מכרז לאיטום ימיה 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

כתב כמויות אומדן

חוזה עבודה קבלני

 

 

 

מכרז להכנת תוכנית לניהול פסולת – אשכול כנרת עמקים 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצעת המציע והצהרתו

הסכם למתן שירותי יעוץ

 

 

מכרז למתן שירותי שמאות מקרקעין

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות

הסכם התקשרות

טבלת מחירים

אישור קיום ביטוחים

הצעת המציע

הצהרת המציע והתחייבות

הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים

 

 

 

הזמנה להיכלל במאגר יועצים של המועצה האזורית עמק הירדן 

הזמנה להגיש מועמדות

הזמנה להגיש הצעה

נספח א' פירוט תחומים

נספח ב' טופס הגשת המועמדות

נספח ג המלצות

נספח ד תצהיר

 

מכרז פומבי מספר 2.1/2018 פינוי מכולות פסולת והובלה לאתר הטמנה חגל 

הודעה על שינוי תנאי סף ודחיית מועדים

פינוי מכולות פסולת והובלה לאתר הטמנה – הזמנה להציע הצעות

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה התקשרות לביצוע עבודות פינוי מכולות

 

מכרז פומבי מספר 3.1/2018 למתן שירותי ריסוק ופינוי גזם 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות

הצהרת והצעת הקבלן

הסכם קבלני

 

 

מכרז פומבי מספר 4.1/2018 למתן שירותי שטיפת כלי אצירה לפסולת 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות

הצעת המציע והצהרתו

פחים וצפרדעים

הסכם

 

מכרז פומבי מספר 6.1/2018 למתן שירותי ניקיון ואחזקה בבית גבריאל 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות

הצעת והצהרת המשתתף

הסכם

 

מכרז פומבי מספר 1.1/2018 לעריכת ביטוח רכוש וחבויות –  בית גבריאל  

נוסח פרסום

נוסח המכרז

 

מכרז פומבי מס' 45.12/2017 – הסדרת תנועה בנוף גינוסר 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

מכרז פומבי מס'   42.12/2017  – הזמנה להיכלל במאגר הספקים של המועצה האזורית עמק הירדן 

נוסח המכרז

הקמת מאגר הספקים

הזמנה להגיש מועמדות למאגר הספקים

טופס הגשת מועמדות למאגר הספקים

הצהרה בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות

תשובות לשאלות הבהרה

 

 

מכרז מס' 43.12/2017 – עבודות שיפוצים במועדון בקיבוץ מסדה 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצעת והצהרת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

מכרז מס' 44.12/2017 – שדרוג מגרש ספורט בחוקוק  

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

מכרז לתפקיד לבורנטית בתיכון בית ירח

 נוסח המכרז

 

מכרז לתפקיד בודק תוכניות  

נוסח המכרז

שאלון פרטים

מכרז כח-אדם מספר 1.7/2017 

 

 מכרז לסייעת אמנות בבית ספר שחף 

טופס פרטים

נוסח המכרז

 

מכרז לסייעת כיתתית וסייעת תגבור 

טופס פרטים

נוסח פרסום

 

מכרז לתפקיד מנהל השרות הפסיכולוגי החינוכי 

נוסח המכרז

טופס פרטים

 

 

מכרז לתפקיד מנהל/ת יחידת בריאות רשותית 

תוכן המכרז

שאלון פרטים

 

 

מכרז פומבי לגיוס מנהל יחידת צעירים 

נוסח המכרז

שאלון פרטים

 

מכרז לתפקיד מנהל הפעילות הימית 

נוסח מכרז

שאלון פרטים

 

 

 

מכרז לתפקיד פקח חופים ואיכות סביבה 

נוסח המכרז

שאלון פרטים

 

מכרז לתפקיד סגן מהנדס מנהל תשתיות ובניה ציבורית 

נוסח המכרז

שאלון פרטים

 

 

 

מכרז מס' 41.11/2017 – הקמת קיר תומך מגרש ספורט בקיבוץ כנרת 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

מכרז מספר 39.11/2017 – מכרז ביטוח רכוש וחבויות 

נוסח המכרז

הזמנה להצעות

 

מכרז מס' 40.11/2017 – שיפוץ מבני חינוך בתל קציר 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

מכרז מס' 37.11/2017 – ביצוע עבודות מיזוג בבית גבריאל 

נוסח מכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן 

כתב כמויות

חוזה התקשרות לביצוע עבודות מיזוג בבית גבריאל

 

מכרז מס' 36.11/2017 – רכישת כלי אצירה לפסולת 

נוסח המכרז 

הזמנה להציע הצעות

הצעת המציע והצהרתו

הסכם לרכישת כלי אצירה

 

 

מכרז מס'  35.9/2017 – הקמת מגרש קט רגל באלמגור 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

כתב כמויות ריק

 

מכרז מס' 30.9/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מח' חשבונות למוא"ז עמק הירדן 

נוסח המכרז

תשובות לשאלות הבהרה

 

מכרז מס' 29.9/2017 שיפוץ מבני חינוך באלומות והנגשת מבנה המועצה 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

מכרז מס' 31.9/2017 – הקמת חממות לימודיות בבית ספר בית ירח 

נוסח המכרז 

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

מכרז מס' 33.9/2017 – שיפוץ מגרשי ספורט בקיבץ בית זרע ובאלמגור 

נוסח מכרז 

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

כתב כמויות מגרש בית זרע

כתב כמויות מגרש אלמגור

מכרז מס' 32.9/2017 – השכרת מכונות צילום ותחזוקתן 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות

הצעת והצהרת משתתף

הסכם

שאלות ותשובות להבהרה

 

מכרז מס' 25.8/2017 – תחזוקת ביוב ותחזוקת שבר במועצה האזורית עמק הירדן 

נוסח המכרז

שאלון פרטים

הזמנה להצעות מחיר

נספח תחנות ביוב

כתב כמויות

סיור קבלנים

 

 

מכרז מספר 26.8/2017 – סלילת רחוב העמק בפוריה עילית 

מכרז מס' 26.8/2017 – סלילת רחוב העמק בפוריה עילית

סלילת דרך העמק מכרז מס 26.8.2017

הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה עבודה קבלני

 

שירותי הסעות תלמידים ולהסעות אקראיות ומיוחדות 

נוסח המכרז

תנאים כלליים כתב ערבות הצהרת משתתף

מפרט הסעות שנה"ל תשע"ח

 

מכרז מספר 15.5/2017 – ביצוע עבודות אחזקת שטחים פתוחים ושטחי גינון

הזמנה להציע הצעות

מכרז מס' 28.8/2017 – דיגום ואנליזה לשפכי תעשיה 

טופסי המכרז

הזמנה להציע הצעות

חוזה התקשרות

 

מכרז מס'  11.3/2017 – שרותי הגברה ותאורה עבור מופעי אגף החינוך והתרבות 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות

הצעת המציע

הסכם למתן שירותי תאורה והגברה

מכרז מס' 34.7/2017 – השמדת העשבייה והצמחייה סביב גדרות הביטחון 

נוסח המכרז

הזמנה להציע הצעות

הצהרת והצעת הקבלן

חוזה התקשרות

מכרז לתפקיד פסיכולוג חינוכי מדריך 

נוסח המכרז

שאלון פרטים

מכרז לתפקיד פסיכולוג חינוכי 

נוסח המכרז

שאלון פרטים

מכרז מס' 19.6/2017- רכישה והתקנה של שערים קונזולים  

הצעת המציע

הזמנה להציע הצעות

תוספת סעיף להצעת המציע

נוסח המכרז

הסכם