מנכ"ל המועצה

דודו פרץ- מנכ"ל המועצה
מגורים: טבריה

טלפון: 04-6757603
פקס: 04-6757641
דוא"ל: dudu@199.ctc-app.com

פירחה אוחיון: מזכירה
מגורים:מנחמיה

טלפון: 04-6757603
פקס: 04-6757641
דוא"ל: pircha@199.ctc-app.com
מען למכתבים: מנכ"ל המועצה, דודו פרץ מ.א. עמק הירדן 15132

תחומי פעולה וסמכויות:

א. אחראי לביצוע מדיניות והחלטות ראש הרשות והמליאה בדרך היעילה
והאפקטיבית בכפוף לחוקים ולכללים המתחייבים .
ב. ירכז בקרה על האגפים והמחלקות באמצעות ראשיהם, יוודא ביצוע מדיניות
והחלטות ראש המועצה ויתאם בניהם .
ג. טיפול בתחום כ"א וגיבוש מדיניות כ"א על כל היבטיה .
ד. יסייע לגזבר לגבש הצעת תקציב שנתית בשיתוף מנהלי אגפים תוך קביעת
עדיפויות וקדימות בהתאם למדיניות המועצה .
ה. יטפל בקביעת נהלי עבודה קבועים ומתואמים בכל מרחב המועצה .
ו. ירכז את כל פעילות המועצה והכנתה לחרום ובכללם, מל"ח ופס"ח .
ז. ירכז את כל נושא הרכש והמכרזים במועצה .
ח. אחראי בארגון אירועים, ואירוח אורחים ומבקרים .
ט. יסייע לראש המועצה בקשר עם מזכירי הישובים ו/או הועדים המקומיים.
י. ירכז את הנושאים המשפטיים הקשורים בעבודת המטה .
יא. ירכז את רשות התמרור המקומית .
יב. ירכז את טיפול בנושא הביטוח של המועצה .
יג. אחראי על כתיבת פרוטוקולים של מליאת המועצה, הנהלת המועצה, קרן עמק
הירדן ועמותת חצר כנרת .
יד. אחראי למחלקות המועצה : ארכיון, תקשוב, תחבורה, בטחון, "בעמק וברמה" .
טו. יטפל בכל פרויקט ונושא המוטל ע"י ראש המועצה .